LAO

Latvijas Aizsargu Organizācija

Aizsargu organizācija ir brīvprātīga, patriotiska organizācija ar juridiskas personas tiesībām.
Pēc LR deokupācijas par Aizsargu organizācijas statusu lemj Latvijas Saeima LR 1922. gada Satversmē paredzētajā kartībā.
Aizsargu organizācija darbojas, pamatojoties uz šo Nolikumu, 1919. gada Noteikumiem, 1936. gada Likumu, 1938. Gada noteikumiem par Aizsargu organizāciju, balstoties uz LR 1922. gada Satversmi un valsts likumdošanu. Visas pieļautās atkāpes no LR pastāvošās likumdošanas šajā nolikumā izdarītas, ievērojot LR pašreizējo (okupētas valsts) statusu.
Aizsargu organizācija ir neatkarīga no visām politiskajām partijām un organizācijām.
Aizsargu organizācijas darbība, ievērojot demokrātiskās iekārtas pamatus un tiesību prioritāti, pakārtota vienīgi Latvijas kā nacionālas valsts atjaunošanai, tautas interešu aizstāvēšanai un miera, kartības un drošības uzturēšanai valsti.

ORGANIZĀCIJAS UZDEVUMI

Aizsargu organizācija:

Palīdz uzturēt valstī mieru, kārtību un drošību saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un starptautiskajiem likumiem, kā arī palīdz iedzīvotajiem stihisku nelaimju gadījumos.
Apvieno dalībniekus vienībās valsts aizsardzības, sporta un kultūras darbam.

Piezīme: Pirms nav panākta attiecīga starptautiska vienošanās un, ievērojot Latvijas kā okupētas valsts statusu, Aizsargu organizācija atturas no jebkādām militārām darbībām.

ORGANIZĀCIJAS DALĪBNIEKI

Aizsargu organizācijā uzņem brīvprātīgi pieteikušos, nacionāli noskaņotus un valstiski uzticamus LR pilsoņus, kuri pēc savām morālajām un fiziskajām īpašībām var pildīt aizsarga pienākumus.
Atkarībā no vecuma un veselības stāvokļa aizsargi iedalās:
ierindas,
ārrindas.
Saimnieciskā, kultūras un sanitārā darba veikšanai un atvieglošanai Aizsargu organizācijā var uzņemt sievietes, kuras sauc par aizsardzēm.
Fiziskās un patriotiskās audzināšanas sekmēšanai pie Aizsargu organizācijas atsevišķām vienībām pastāv Jaunsargu un jaunsardžu pulciņi, kuros var uzņemt pilsoņus un pilsones, ne jaunākus par 12 gadiem.
Aizsargu organizācijā nevar sastāvēt personas:
kuras sabiedriskā dzīves veida vai morālisku īpašību dēļ neatbilst Aizsargu organizācijas garam;
rīcības nespējīgi pilsoņi;
kuras sastāv ārstnieciskā uzskaitē par alkoholisko dzērienu vai narkotisko vielu lietošanu.
Pēc uzņemšanas Aizsargu organizācijā aizsargi un aizsardzes dod un paraksta svinīgu solījumu:

AIZSARGU ZVĒRESTS

 «Es, Aizsargu organizācijas aizsargs (-dze), apzinādamies atbildību savas Tēvzemes Latvijas priekšā, apsolos un zvēru, netaupot savus spēkus un dzīvību, atjaunot Latvijas Republikas valsti un sargāt tās neatkarību pret visiem, kas to apdraud, būt vienmēr uzticīgs Aizsargu organizācijai un Latvijas valsts likumīgai valdībai, izpildot pēc labākās sirdsapziņas savus pienākumus saskaņā ar LR 1922. gada Satversmi un likumiem, bez ierunām padoties organizācijas iekārtai, noteikumiem, disciplīnai un paklausīt saviem likumīgajiem priekšniekiem.»

Katrs aizsargs un aizsardze var izstāties no organizācijas pēc savas vēlēšanās.
Aizsargu organizācijai ir savas atšķirības zīmes.

DALĪBNIEKU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

Katram aizsargam, izkopjot sevī valstisku apziņu, militāru, sabiedrisku disciplīnu, iemaņas un spēku, jāveicina organizācijas mērķu sasniegšana.
Katram Aizsargu organizācijas dalībniekam jāzina un jāpilda organizācijas likumi, instrukcijas un noteikumi.
Ikviens Aizsargu organizācijas dalībnieks ir materiāli atbildīgs par viņam uzticēto mantu un līdzekļiem.

ORGANIZĀCIJAS UZBŪVE

Aizsargu organizācija sadalās pulkos. Pulks ir administratīvi saimnieciska vienība. Katrs apriņķis vai noteikta apriņķa daļa teritoriāli atbilst vienam aizsargu pulkam.
Aizsargu organizācija brīvprātīgi atzīst par savu augstāko vadību LR Pilsoņu Kongresu un Latvijas Komiteju, kas:
dod vadošus norādījumus Aizsargu organizācijas izveidošanai, darbam un pārvaldei;
apstiprina Aizsargu organizācijas priekšnieku;
Aizsargu organizācijas priekšnieks ir atbildīgais Aizsargu organizācijas vadītājs un pārzinātājs, kas pakļauts tieši Iekšlietu komisijas priekšsēdētājam, kas apstiprina pulka komandierus un atļauj formēt jaunus pulkus.
Aizsargu štābs sastāv no teritoriālo pulku komandieriem.

ORGANIZĀCIJAS TIESĪBAS

Iegūt un pārvaldīt kustamu un nekustamu īpašumu, saņemt dāvinājumus un novēlējumos, slēgt līgumus un darījumus, uzņemties pienākumus un saistības.
Izdot laikrakstus, žurnālus, grāmatas un citus iespieddarbus,
Rīkot priekšlasījumus, izrādes, ekskursijas un sacīkstes.
Rīkot naudas un mantu
loterijas un ziedojamu vākšanu.
Uzturēt saviem mērķiem atbilstošas darbnīcas.

ORGANIZĀCIJAS LĪDZEKĻI

Aizsargu organizācijas līdzekļi sastāv no:

organizācijas dalībniekiem uzliktiem maksājumiem;
ieņēmumiem no ziedojumiem naudā un mantā;
Ieņēmumiem no organizācijas vai tās vienību uzņēmumiem. izrīkojumiem, loterijām, aizņēmumiem;
citiem likumīgi atļautiem ieņēmumiem.

Atbildēt